MA SO CONTAINER

by Pham Thanh Trung
(Ho Chi Minh, Viet Nam)

Xin chào các anh chị và các bạn.

Tôi đang nhập 1 lô hàng từ Turkey về trong BL có ghi số container là: FLSU 489307662. Tôi thấy số container này rất lạ, khác với những số container mà tôi đã biết là 4 chữ cái và 7 chữ số.

Anh chị nào biết xin giúp tôi với. Mã số container này có hợp lệ hay không?????

Xin cảm ơn rất nhiều

Comments for MA SO CONTAINER

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 11, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Ma so cont
by: Long - webmaster

Đúng là hơi lạ thật. Tôi cũng chưa thấy số cont như vậy bao giờ. Bạn thử hỏi lại hãng tàu xem số đó có chính xác không.

Bác nào biết xin chia sẻ thông tin.

Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.