Một Website rất hữu ích!

by Kent_Tran
(Hà nội)

Tôi mới vào nghề giao nhận vận tải. Nhu cầu tìm hiểu các thông tin là rất lớn. Nhưng khi tìm kiếm trên mạng thì chủ yếu là các thông tin rời rạc, không có tính hệ thống. Cho đến khi tôi tình cờ tìm được trang Web này thì mọi chuyện đã khác. Các thông tin trinh bày trên Web rất có hệ thống và thuận tiện cho việc tìm kiếm, các thông tin truyên tải tập trung và cần thiết với những người hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển...

Nói chung, đây đúng là 1 quyển cẩm nang cho những người làm trong nghành vận tải container. Xin cảm ơn tác giả!

Comments for Một Website rất hữu ích!

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 26, 2011
Rating
starstarstarstar
Cám ơn bạn đã động viên
by: Webmaster

Chào bạn Kent_Tran,

Cám ơn bạn đã ghé thăm website và có lời động viên. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện trang web này để có thể phục vụ được độc giả tốt hơn. Rất mong ý kiến phản hồi của các bạn.

Chào trân trọng
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.