Mã hiệu container

by Tuan
(tuan_ongtuan1955@yahoo.com)

Vui lòng cho biết các ký hiệu của mã kiểu container

Comments for Mã hiệu container

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Oct 29, 2010
Rating
starstarstar
Mã hiệu container
by: Larry D.

Chào anh Tuan,

Các mã kiểu container nếu nêu chi tiết thì khá dài dòng, và rắc rối. Anh có thể tham khảo bằng tiếng Anh trong trang web Container handbook

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.