LSFS, Psa LOLO, Overlength surcharge, Cartage là phí gì?

by Nhung Luong
(Hanoi)

Bạn cho mình hỏi những loại phí trên là viết tắt của từ gì và đó là những loại phí gì? Bạn cho mình thêm những thông tin khác có liên quan nữa nhé!
Thanks a lot.

Comments for LSFS, Psa LOLO, Overlength surcharge, Cartage là phí gì?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 09, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Phụ phí vận tải
by: Long - Webmaster

Dear Nhung Luong,

Cám ơn câu hỏi của bạn. Mình sẽ có gắng giải thích từng phụ phí một.

1. LSFS (Low Sulphur Fuel Surcharge): Phụ phí nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. Hãng tàu áp dụng phụ phí này khi tàu của họ khai thác trong những khu vực nhất định mà phải sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (và giá cao) theo quy định của công ước Marpol 73/78.

Bạn có thể tham khảo thông báo dưới đây của hãng tàu CMA-CGM:

===Quote===

Please be advised that CMA CGM will be implementing a Low Sulfur Fuel Surcharge (LSFS) as required by the MARPOL organization, governing container ships entering into any Baltic seaports. The effective date of increase is May 30, 2007 and the amount of the LSFS will be:

$5/20? container (any type)
$10/40? container (any type)

===Unquote===

2. Psa LOLO (Port of Singapore Authority Lift on/ Lift off charge): Phụ phí do Chính quyền cảng Singapore tính với hàng hóa xếp dỡ theo phương thức lift on/ lift off.

3. Overlength surcharge: Phụ phí hàng dài quá khổ, áp dụng khi hàng vận chuyển dài hơn kích thước quy định của hãng tàu. Chẳng hạn như trong thông báo tôi copy trên mạng như dưới đây, nếu hàng dài quá 12 bộ, thì sẽ phải trả $12/bộ vượt mức:
"Any single ocean cargo piece exceeding 12 liner feet, an overlength surcharge of $12/per liner foot shall be applied on the portion of the longest piece exceeding 12 liner feet on any single piece in the shipment. Min $50.00"

4. Cartage: chi phí vận chuyển hàng hóa trong một khoảng cách ngắn, chẳng hạn trong một khu vực thương mại, hay trong một thành ph?.

Trân trọng,
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.