Logistics company

by Nguyễn thị hường
(Bắc Ninh)

Mọi người ơi cho minh xin danh sách một số doanh nghiệp làm về logistics ở việt nam với. Mình đang rất cần danh sách này.

Comments for Logistics company

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 15, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Danh sách công ty logistics
by: Long - webmaster

Chào bạn Hường,

Theo số liệu không chính thức của VIFFAS, tại Việt Nam có tới trên dưới 1000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics. Danh sách đầy đủ chắc chỉ có thể xin từ Hiệp hội này.

Nếu bạn cần tên một số công ty, thì lấy luôn danh sách hội viên của VIFFAS là được rồi. Bạn xem trong link sau nhé:

http://www.vla.info.vn/?frame=chinhthuc

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.