Logistics company

by Nguyễn thị hường
(Bắc Ninh)

Mọi người ơi cho minh xin danh sách một số doanh nghiệp làm về logistics ở việt nam với. Mình đang rất cần danh sách này.

Comments for Logistics company

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 15, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Danh sách công ty logistics
by: Long - webmaster

Chào bạn Hường,

Theo số liệu không chính thức của VIFFAS, tại Việt Nam có tới trên dưới 1000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics. Danh sách đầy đủ chắc chỉ có thể xin từ Hiệp hội này.

Nếu bạn cần tên một số công ty, thì lấy luôn danh sách hội viên của VIFFAS là được rồi. Bạn xem trong link sau nhé:

http://www.vla.info.vn/?frame=chinhthuc

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.