Local Charge

by Nguyen Thi Minh Tam
(HCM)

Có khách hàng hỏi tôi là phụ phí CIC và CISD khác hay giống nhau, đây là phí thu bên Ấn Độ, tôi có đọc 1 bài viết thì ghi CISD là phí chuyển cont rỗng:

http://www1.vinamarine.gov.vn/MT/Detail.aspx?id=9e1d88c7-624a-4d74-af06-b3511682a79f&CatID=127&NextTime=11/10/2011%2009:16&PubID=118

còn các tài liệu khác ko thấy nói. Xin giải thích dùm, và có thể cho biết nó là viết tắt của từ gì ko?

Chân thành cảm ơn.

Comments for Local Charge

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 10, 2013
Rating
starstarstarstar
CIC & CISD
by: Long - webmaster

Chào bạn Tam,

CIC = Container Imbalance Charge
CISD = Container Imbalance Surcharge

Cả hai đều có nghĩa là Phụ phí mất cân bằng vỏ container. Bạn xem thêm chi tiết trong bài viết sau nhé:

https://www.container-transportation.com/container-imbalance-charge-vn.html

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');