Local Charge

by Nguyen Thi Minh Tam
(HCM)

Có khách hàng hỏi tôi là phụ phí CIC và CISD khác hay giống nhau, đây là phí thu bên Ấn Độ, tôi có đọc 1 bài viết thì ghi CISD là phí chuyển cont rỗng:

http://www1.vinamarine.gov.vn/MT/Detail.aspx?id=9e1d88c7-624a-4d74-af06-b3511682a79f&CatID=127&NextTime=11/10/2011%2009:16&PubID=118

còn các tài liệu khác ko thấy nói. Xin giải thích dùm, và có thể cho biết nó là viết tắt của từ gì ko?

Chân thành cảm ơn.

Comments for Local Charge

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 10, 2013
Rating
starstarstarstar
CIC & CISD
by: Long - webmaster

Chào bạn Tam,

CIC = Container Imbalance Charge
CISD = Container Imbalance Surcharge

Cả hai đều có nghĩa là Phụ phí mất cân bằng vỏ container. Bạn xem thêm chi tiết trong bài viết sau nhé:

https://www.container-transportation.com/container-imbalance-charge-vn.html

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.