lịch tàu

Tôi muốn hỏi cty tôi có bill of lading số aplu 050415902 thì thời gian nào sẽ cập cảng cát lái.
export carrier: rong feng 455j

Comments for lịch tàu

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 17, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Lịch tàu APL
by: Long - webmaster

Container hàng của bác hiện đang chuyển tải ở Singapore, dự kiến tới cảng Cát Lái vào ngày 25-02-2012.

Để có thông tin cập nhật, bác vào trang web của APL rồi gõ số Bill vào nhé:

http://www.apl.com/tracking/

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.



Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.






Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc



Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.