lịch tàu

Tôi muốn hỏi cty tôi có bill of lading số aplu 050415902 thì thời gian nào sẽ cập cảng cát lái.
export carrier: rong feng 455j

Comments for lịch tàu

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 17, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Lịch tàu APL
by: Long - webmaster

Container hàng của bác hiện đang chuyển tải ở Singapore, dự kiến tới cảng Cát Lái vào ngày 25-02-2012.

Để có thông tin cập nhật, bác vào trang web của APL rồi gõ số Bill vào nhé:

http://www.apl.com/tracking/

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.