lịch trình tàu

by Trang
(đà nẵng)

Em đang cần lịch trình tàu cảu các hãng từ HCM đi đến Boston - Mỹ từ ngày 15-12-2012 đến 15-1-2013 theo giá CFR, nếu biết thì trả lời dùm em với ạ? Gửi theo địa chỉ email: trangnth_dtu@yahoo.com.vn
em cảm ơn nhiều ạ!

Comments for lịch trình tàu

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 17, 2013
Rating
starstarstarstarstar
thac mac
by: Anonymous

em co lam theo cach trên nhưng vân kg hiện được lịch trình của tàu

Dec 18, 2012
Rating
starstarstar
Lịch trình tàu
by: Long - webmaster

Chào Trang,

Bạn hỏi sales hãng tàu hoặc có thể vào website hãng tàu tìm phần schedule (vd: http://www.mscgva.ch/schedule.html), chọn cảng xếp HCM và cảng dỡ Boston thì sẽ có kết quả.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.