lịch trình tàu

by Trang
(đà nẵng)

Em đang cần lịch trình tàu cảu các hãng từ HCM đi đến Boston - Mỹ từ ngày 15-12-2012 đến 15-1-2013 theo giá CFR, nếu biết thì trả lời dùm em với ạ? Gửi theo địa chỉ email: trangnth_dtu@yahoo.com.vn
em cảm ơn nhiều ạ!

Comments for lịch trình tàu

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 17, 2013
Rating
starstarstarstarstar
thac mac
by: Anonymous

em co lam theo cach trên nhưng vân kg hiện được lịch trình của tàu

Dec 18, 2012
Rating
starstarstar
Lịch trình tàu
by: Long - webmaster

Chào Trang,

Bạn hỏi sales hãng tàu hoặc có thể vào website hãng tàu tìm phần schedule (vd: http://www.mscgva.ch/schedule.html), chọn cảng xếp HCM và cảng dỡ Boston thì sẽ có kết quả.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.