Là một nghề muốn tìm hiểu

by Oanh
(Acedemy Of Finance)

Em mới là sv năm 4, chuyên ngành Hải quan, đã từng nhìn thấy khá nhiều tấm gương các anh chị khóa trên làm việc trong lĩnh vực này.

Thực tình lúc mới bắt đầu học chuyên ngành, e chẳng hiểu rồi mình sẽ làm gì ngoài việc làm thủ tục Hải quan, bắt đầu tìm hiểu các từ khóa liên quan thì thực sự Forwarder là một nghề mà e muốn theo đuổi.

Tình cờ được biết tới trang này và e đã có cái nhìn rõ hơn về nghề. Cảm ơn admin vì những bài viết bổ ích như thế!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc