kết cấu chi tiết container 40 feet lạnh

by Thanh
(tp hcm)

Cho tôi hỏi kết cấu chi tiết container 40 feet lạnh có chịu nổi khi xe nâng (4 tấn) chạy vào lấy hàng bên trong được không, khi contaner được đặt trên các gối đỡ các khoảng 4m?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.