Kích thước container lạnh

by Dang thanh tung
(Hai phong)

Có loại container lạnh nào có chiều dài 9,5m không ạ?

Comments for Kích thước container lạnh

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 12, 2017
Rating
starstarstarstar
Kích thước container lạnh
by: Larry - Admin

Không thấy có loại này bạn nhé.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc