KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC BÁNH XE CỦA CONTAINER

by Ngô Huỳnh Ngọc
(hcm)

cho mình hỏi khoảng cách giữa các bánh xe của container 20ft là bao nhiêu? đường kính của bánh xe là bao nhiêu?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.