Không nên tách riêng THC

by Dũng
(Ho Chi Minh)

Không nên tách riêng phí này vì hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu theo điều kiện FOB nên khi áp dụng phí này thì thường thì người xuất khẩu phải đóng phí này (tức là người các doanh nghiệp Viêt Nam phải chia tiền cước tàu với nhà nhập khẩu).

Và tất nhiên khi chào giá với khách hàng, các doanh nghiệp buộc phải đưa chi phí này vào trong bảng giá nhưng chi phí này các doanh nghiệp chỉ ước chừng theo một khoảng nào đó thôi. Trong quá trình chuyển hàng cho khách hàng thì nhà nhập khẩu được chỉ định hãng tàu và được chỉ định phải trả cước phí THC này là bao nhiêu? Nhưng trong thời gian từ khi ký hợp đồng đến khi giao hàng thì giá chi phí THC này có thể tăng lên hoặc giảm xuống lại vô tình làm thêm một bài toán chi phí nữa cho nhà xuất khẩu.

Vì vậy, không nên áp dụng tách phí THC ra khỏi cước phí tàu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Phụ phí THC.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.