Khối lượng ròng của container

by Anh
(Việt Nam)

Chào mọi người.
Cho mình hỏi tại sao cont 20DC lại có khối lượng ròng lớn hơn cont 40HC.

Comments for Khối lượng ròng của container

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 20, 2023
Rating
starstarstarstarstar
Max Load
by: Anonymous

Bạn nói "khối lượng ròng" chưa rõ nghĩa. Nếu là khối lượng tịnh (tare weight) của container thì 20' nhỏ hơn 40'.

Còn nếu ý bạn là khối lượng hàng có thể đóng trong container (Max Load), thì 40' đóng được khối lượng ít hơn, do chiều dài lớn hơn nên độ chịu lực thấp hơn.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.