Khối lượng ròng của container

by Anh
(Việt Nam)

Chào mọi người.
Cho mình hỏi tại sao cont 20DC lại có khối lượng ròng lớn hơn cont 40HC.

Comments for Khối lượng ròng của container

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 20, 2023
Rating
starstarstarstarstar
Max Load
by: Anonymous

Bạn nói "khối lượng ròng" chưa rõ nghĩa. Nếu là khối lượng tịnh (tare weight) của container thì 20' nhỏ hơn 40'.

Còn nếu ý bạn là khối lượng hàng có thể đóng trong container (Max Load), thì 40' đóng được khối lượng ít hơn, do chiều dài lớn hơn nên độ chịu lực thấp hơn.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.