Khó nhưng kiếm được

by Lien
(Hanoi)

Mình đang làm cho một cty may mặc, nên phải liên hệ với rất nhiều Forwader để book tàu. Hầu hết các Forwarder này đều do khách hàng chỉ định.

Đọc xong bài báo này mình thấy nghề này không đơn giản như mình đã nghĩ, mà họ cũng phải biết rất nhiều kiến thức liên quan...

Comments for Khó nhưng kiếm được

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 14, 2015
Rating
starstarstarstarstar
CO GANG SE DUOC
by: Anonymous

EM CUNG MOI THAM GIA VAO DIEN DAN. EM CUNG MOI CHAP CHUNG VAO NGHE DUOC 1 THANG. CUNG CHUA CO NHIEU KINH NGHIEM LAM. MONG MOI NGUOI GIUP DO. SAN TIEN CHO EM ADD KÉ (VÌ EM CŨNG TAP TÀNH LAM SALE) .
MOI NGUOI CO THE ADD SPYPE EM:
account03_sevenstarship
MAIL:account03@sevenstarshipping.com
mong nhan duoc su giup do tu moi nguoi ạ.
thanks & best regards.

Mar 27, 2013
Rating
starstarstarstarstar
:)
by: ELSmanhhien

em cung đang làm sales cho ELSgroup. Cty của chị nằm ở đâu ạ, hàng tháng cty có xuất nhiều hàng không chị. Tuyến hàng xuất của cty thường sang các nước nào hả chị. nếu chị co nhu cầu tư vấn giá cước chị liên hệ vơi em nhé. Em sẽ báo giá cho chi một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất. Em cảm ơn chị đã đọc và tìm hiểu nhé. địa chỉ của em manhhien1990@gmail.com DD 0982776082 chị nhé Chị có thể cho em xin sdt và mail hoặc sky để chị em mình dễ liên lặc chị nhé.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');