KÍCH THƯỚC & ISO CONTAINER 53 RF

by LE PHUOC HOANG ANH
(VIET NAM)

Container 53RF có ký hiệu như thế nào ? iso? kích thích chính xác là bao nhieu?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc