Kích thước container lạnh

by davidzhang
(Vietnam, Ho chi minh city)

Xin cho hoi quy cách (kich thuoc) cua container lanh.

Xin cam on

Comments for Kích thước container lạnh

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 15, 2012
Rating
starstarstarstar
Kich thuoc container lanh
by: Long - webmaster

Chào davidzhang,

Kích thước container lạnh về cơ bản cũng tuân theo tiêu chuẩn ISO về kích thước cho container hàng hoá thôi.

Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc