Kích thước container Flat rack

by Thanh
(Hai Phong)

Cho mình hỏi nhờ là kích thước hàng tối đa có thể đóng trên cont Flat rack và khối lượng net của hàng.

Trân trọng.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc