Kích thước container Flat rack

by Thanh
(Hai Phong)

Cho mình hỏi nhờ là kích thước hàng tối đa có thể đóng trên cont Flat rack và khối lượng net của hàng.

Trân trọng.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.