Kích thước cổng để cont 40 vào được

by Truong
(HoChiMinh City)

Cho mình hỏi cổng phải rộng tối thiểu bao nhiêu để cont 40 vào lọt.

Thanks

Comments for Kích thước cổng để cont 40 vào được

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

May 21, 2014
Rating
starstarstar
Kích thước cổng
by: Long - Webmaster

Cổng cần rộng hơn chiều rộng 2,4m của xe. Nếu xe phải cua vòng trước khi vào cổng, thì chiều rộng phải lớn hơn.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.