Kích thước cổng để cont 40 vào được

by Truong
(HoChiMinh City)

Cho mình hỏi cổng phải rộng tối thiểu bao nhiêu để cont 40 vào lọt.


Thanks

Comments for Kích thước cổng để cont 40 vào được

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

May 21, 2014
Rating
starstarstar
Kích thước cổng
by: Long - Webmaster

Cổng cần rộng hơn chiều rộng 2,4m của xe. Nếu xe phải cua vòng trước khi vào cổng, thì chiều rộng phải lớn hơn.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc