Kích thước container lạnh

by Yen
(VN)

Xin cho biet kich thuoc trong cua container lanh 40 HC RF?
Xin cam on.

Comments for Kích thước container lạnh

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Nov 26, 2010
Rating
starstarstar
Kích thước container lạnh
by: Mod

Kích thước bên trong của container lạnh của các hãng tàu không tuyệt đối giống nhau, mà chỉ đảm bảo kích thước tối thiểu.

Về cơ bản, kích thước bên trong của những container reefer này như sau:

Loại 20': dài x rộng x cao = 5.38m x 2.26m x 2.26m
Loại 40': dài x rộng x cao = 11.48m x 2.26m x 2.18m

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.