Kích thước cửa của Container 6ft, 10ft, 20ft

by Trung
(Vietnam)

Em chào anh / chị.

Làm ơn cho em biết : Kích thước tiêu chuẩn cửa của Container 6ft, 10ft, 20ft là bao nhiêu?

Comments for Kích thước cửa của Container 6ft, 10ft, 20ft

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 28, 2018
Rating
starstarstarstarstar
Kích thước cửa của Container 6ft, 10ft, 20ft
by: Nguyen Ngoc Du

Kích thước cửa của Container 6ft, 10ft, 20ft

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.