Kích thước cửa của Container 6ft, 10ft, 20ft

by Trung
(Vietnam)

Em chào anh / chị.

Làm ơn cho em biết : Kích thước tiêu chuẩn cửa của Container 6ft, 10ft, 20ft là bao nhiêu?

Comments for Kích thước cửa của Container 6ft, 10ft, 20ft

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 28, 2018
Rating
starstarstarstarstar
Kích thước cửa của Container 6ft, 10ft, 20ft
by: Nguyen Ngoc Du

Kích thước cửa của Container 6ft, 10ft, 20ft

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.