Ký hiệu trên container

by Võ Văn Thanh
(Cà Mau, Việt Nam)

Tôi thường thấy trên các Container có ký hiệu SOC. Đây là ký hiệu gì?

Comments for Ký hiệu trên container

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 22, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Vỏ SOC
by: Long - webmaster

Chào bạn Thanh

SOC = Shipper owned Container, nghĩa là vỏ thuộc sở hữu của người gửi hàng chứ không phải của hãng tàu.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.