Ký hiệu trên container

by Võ Văn Thanh
(Cà Mau, Việt Nam)

Tôi thường thấy trên các Container có ký hiệu SOC. Đây là ký hiệu gì?

Comments for Ký hiệu trên container

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 22, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Vỏ SOC
by: Long - webmaster

Chào bạn Thanh

SOC = Shipper owned Container, nghĩa là vỏ thuộc sở hữu của người gửi hàng chứ không phải của hãng tàu.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc