"ic" là gì?

by Papyrus
(HCMC)

IC code

IC code

Mình thấy trên các container thường có 2 cái ô nhỏ, 1 ô có chữ "i", 1 ô có chữ "c", phía dưới 2 cái ô đó thì có khi mình thấy là só 70 hay là 81. Những ký hiệu đó có ý nghĩa vậy?

Comments for "ic" là gì?

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 17, 2010
Rating
starstarstarstar
"ic" là ký hiệu của tổ chức đường sắt
by: Anonymous

Chào Papyrus,

"ic" là viết tắt của chữ "InterContainer", thể hiện container đáp ứng những tiêu chuẩn vận chuyển bằng đường sắt của Tổ chức đường sắt quốc tế (UIC), và do đó đủ điều kiện để vận chuyển bằng hình thức này.

Hai chữ số phía dưới thể hiện quốc gia được UIC ủy quyền cấp chứng nhận cho container. Chẳng hạn như bạn hỏi, "70" là mã số của Tổ chức đường sắt Anh (British Rail), "80" là của Áo (Austria).

Có thể xem thêm thông tin tại trang tiếng Anh của website này:
https://www.container-transportation.com/ic-codes.html

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.