"ic" là gì?

by Papyrus
(HCMC)

IC code

IC code

Mình thấy trên các container thường có 2 cái ô nhỏ, 1 ô có chữ "i", 1 ô có chữ "c", phía dưới 2 cái ô đó thì có khi mình thấy là só 70 hay là 81. Những ký hiệu đó có ý nghĩa vậy?

Comments for "ic" là gì?

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 17, 2010
Rating
starstarstarstar
"ic" là ký hiệu của tổ chức đường sắt
by: Anonymous

Chào Papyrus,

"ic" là viết tắt của chữ "InterContainer", thể hiện container đáp ứng những tiêu chuẩn vận chuyển bằng đường sắt của Tổ chức đường sắt quốc tế (UIC), và do đó đủ điều kiện để vận chuyển bằng hình thức này.

Hai chữ số phía dưới thể hiện quốc gia được UIC ủy quyền cấp chứng nhận cho container. Chẳng hạn như bạn hỏi, "70" là mã số của Tổ chức đường sắt Anh (British Rail), "80" là của Áo (Austria).

Có thể xem thêm thông tin tại trang tiếng Anh của website này:
https://www.container-transportation.com/ic-codes.html

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.