Hãy thử đi

by Thu Ha Le
(Hai Phong)

Mỗi ngành nghề đều cho bạn những kinh nghiệm khác nhau, nếu bạn còn trẻ chưa phải lo lắng về cơm gạo nhiều thì hãy cứ thử.

Như mình nè, bỏ làm ở một chỗ yên ổn để sang tìm hiểu những cái mới trong nghành forwarding, mặc dù tiếng anh mình không giỏi, mình cũng không học kinh tế biển nhưng đây vẫn là một cơ hội để mình hoàn thiện mình dù vẫn còn nhiều khó khăn lắm ^^.

Comments for Hãy thử đi

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 13, 2016
Rating
starstarstarstarstar
Ham học hỏi (Muốn kết nối với mọi người)
by: Anonymous

Chúc Bạn sẽ Sớm thành công với con đường mình đã chọn.

Mình chắc cũng có cùng suy nghĩ đấy. Thích trải nghiệm và thách thức... (me too Đang bắt đầu học việc mới-học lại từ đầu...)
Goodluck to YOU!

P/s Mình mong nhận sự giúp đỡ từ mọi người Và mong kết nối với mọi người =D
Mail tri.cntt92@gmail.com

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.