Hoi ve cac loai phi

by hoanasp
(Ha Noi)

Vui long cho toi hoi y nghia cua cac loai phu phi CAS ,CSF, GRI duoc ko?

Toi dang rat quan tam ve linh vuc logistics. Neu co the dc xin a gui giup cau tra loi vao hom thu: hoanasp@gmail.com

Toi xin chan thanh cam on

Comments for Hoi ve cac loai phi

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 10, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Các loại phí, phụ phí
by: Long - webmaster

Chào bạn hoanasp,

Các loại phí, phụ phí bạn hỏi như sau:

CAS (Currency Adjustment Surcharge): giống như CAF, gọi là Phụ phí biến động tỷ giá ngoại tệ. Là khoản phụ phí (ngoài cước biển) hãng tàu thu từ chủ hàng để bù đắp chi phí phát sinh do biến động tỷ giá ngoại tệ.

CSF (Carrier Security Fee): Phí an ninh do hãng tàu thu

GRI (General Rate Increase): Mức tăng cước do các hãng tàu áp dụng khi có sự điều chỉnn về cước phí


Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');