hỏi thuê v.c

by Nam Phi
(Dalat)

Cty tôi hay nhập hàng từ TQ, cảng Qingdao, giá CNF. Hiện nay tôi đang đàm phán nhập giá FOB, vậy thủ tục thuê tàu ntn?

Nam Phi
namphi@dalatwine.vn
www.dalatwine.vn

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.