hỏi thuê v.c

by Nam Phi
(Dalat)

Cty tôi hay nhập hàng từ TQ, cảng Qingdao, giá CNF. Hiện nay tôi đang đàm phán nhập giá FOB, vậy thủ tục thuê tàu ntn?


Nam Phi
namphi@dalatwine.vn
www.dalatwine.vn

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc