HỎI HÀNG XUẤT HÀ NỘI - THỊ TRƯỜNG MĨ - EU ....

by MINH TUYEN
(HA NOI)

BÊN MÌNH ĐANG CÓ ĐƠN ĐẶT HÀNG 3 TẤN THỊT TRÂU GÁC BẾP XUẤT SANG EU. NHƯNG KHÔNG BIẾT PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU, VÀ LÀM THỦ TỤC NHỮNG CƠ QUAN NÀO.VÀ PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN TỚI TAY ĐỐI TÁC NHƯ THẾ NÀO. TƯ VẤN GIÚP E VỚI.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.