Hỏi giá vận tải đường biển từ Mỹ về Việt Nam

by Mr Tu Huu Vu
(Hai Phong)

Gửi anh,

Bên em có lô hàng nhựa phế liệu từ cảng Orleans ( Mỹ) vận chuyển về cảng Hải Phòng (Việt Nam). Anh báo giá vận chuyển giúp em. em cám ơn

Email : trongtantien@gmail.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.