HỎI GIÁ HÀNG XUẤT TỪ HCM, VIETNAM- ANTWERP, BELGIUM

by Thanh Giang
(Bình Dương)

Tôi bên cty Lê Thanh Giang,tôi muốn biết hãng tàu của bạn có tuyến từ HCM, VN - Cảng Antwerp, Belgium không?

Nếu có bạn có thể báo giá cho tôi luôn nha:
Tên hàng: inox phế liệu
Tên trên bill: Stainless Steel Scrap
Mặt hàng nặng nhưng không cồng kềnh, đóng trong từng pallet, tầm khoảng 25 tấn/ cont
Đóng hàng tại kho, hạ Tân Cảng!
Bạn có thể báo cho tôi cont 20 và cont 40 luôn.

Hoặc có thể cho tôi thông tin liên hệ của một sales hàng xuất bên bạn, tôi liên lạc để hỏi cũng được.

F. thanks!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.