HỎI GIÁ HÀNG XUẤT TỪ HCM- JAKARTA, INDONESIA

by Giang
(HCM)

Tôi bên công ty Lê Thanh Giang, tôi có nhu cầu xuất hàng đi cảng Jakarta, Indonesia.
tên hàng: thanh nhôm
tên trên bill: aluminum bar
hàng nặng tầm 25 tấn
trọng lượng 1 cont 40
Bạn vui lòng cho tôi tham khảo cước và các phụ phí khác cũng như lịch tàu chạy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.