HỎI GIÁ HÀNG XUẤT TỪ HCM- JAKARTA, INDONESIA

by Giang
(HCM)

Tôi bên công ty Lê Thanh Giang, tôi có nhu cầu xuất hàng đi cảng Jakarta, Indonesia.
tên hàng: thanh nhôm
tên trên bill: aluminum bar
hàng nặng tầm 25 tấn
trọng lượng 1 cont 40
Bạn vui lòng cho tôi tham khảo cước và các phụ phí khác cũng như lịch tàu chạy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');