Hỏi giá cước, mong trả lời gấp

by Phuong
(Hochiminh)

Cho mình hỏi hiện nay giá vận chuyển nhập khẩu hàng linh kiện điện tử từ Mỹ về Việt Nam của 1 hãng vận chuyển cụ thể là bao nhiêu 1 cont?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.