Học hỏi kinh nghiệm

by Khao Duong
(Tp.HCM)

Mình vừa vào thực tạp lĩnh này nên cần chia sẽ kinh nghiệm, các bạn giúp mình nhé, mail: khaoduongkd@gmail.com - SDT: 01697443639

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.