Học hỏi kinh nghiệm

by Khao Duong
(Tp.HCM)

Mình vừa vào thực tạp lĩnh này nên cần chia sẽ kinh nghiệm, các bạn giúp mình nhé, mail: khaoduongkd@gmail.com - SDT: 01697443639

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc