Hỏi về việc vận chuyển

by Hoang Ngoc
(Dong Thap Province)

Vui lòng cho tôi phương thức liên lạc với hãng tàu vì Tôi muốn hỏi vận chuyển 1 container 40 feet cho mặt hàng máy móc cơ khí từ NETHERLAND về TP.HO CHI MINH là bao nhiêu tiền vận chuyển và bao nhiêu ngày ? Các chi phí nào phát sinh trong quá trình vận chuyển. Cám ơn nhiều.

Comments for Hỏi về việc vận chuyển

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 22, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Liên hệ hãng tàu
by: Long - Webmaster

Chào bạn Hoang Ngoc,

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với các hãng tàu có văn phòng tại Tp.HCM. Tham khảo thông tin tại link sau:

http://www.tinkinhte.com/dia-chi-huu-ich-danh-sach-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai/danh-sach-mot-so-hang-tau-tai-viet-nam.nd5-sjd.35522.55.1.html

Bạn cũng có thể để email hoặc số điện thoại tại website này, như vậy một số sales hãng tàu hoặc forwarder đọc được có thể liên hệ với bạn.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.