Hỏi về việc vận chuyển

by Hoang Ngoc
(Dong Thap Province)

Vui lòng cho tôi phương thức liên lạc với hãng tàu vì Tôi muốn hỏi vận chuyển 1 container 40 feet cho mặt hàng máy móc cơ khí từ NETHERLAND về TP.HO CHI MINH là bao nhiêu tiền vận chuyển và bao nhiêu ngày ? Các chi phí nào phát sinh trong quá trình vận chuyển. Cám ơn nhiều.

Comments for Hỏi về việc vận chuyển

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 22, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Liên hệ hãng tàu
by: Long - Webmaster

Chào bạn Hoang Ngoc,

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với các hãng tàu có văn phòng tại Tp.HCM. Tham khảo thông tin tại link sau:

http://www.tinkinhte.com/dia-chi-huu-ich-danh-sach-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai/danh-sach-mot-so-hang-tau-tai-viet-nam.nd5-sjd.35522.55.1.html

Bạn cũng có thể để email hoặc số điện thoại tại website này, như vậy một số sales hãng tàu hoặc forwarder đọc được có thể liên hệ với bạn.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.