Hỏi về nguồn cung cấp container cũ ở nước ngoài.

by Nguyễn Thành Trung
(Saigon, Vietnam)

Kính gửi Ban Quản Trị,

Cảm ơn vì đã cung cấp một website rất hữu ích. Tuy nhiên, nội dung tiếng Việt chưa được phong phú như nguyên bản tiếng Anh.

Hiện tôi đang có nhu cầu lớn về container đã qua sử dụng để dùng làm kho chứa. Nếu quý vị có thông tin về những nhà cung cấp ở nước ngoài trong lĩnh vực này, vui lòng cho tôi biết.

Cảm ơn một lần nữa về những thông tin hữu ích và mong rằng nội dung của website ngày càng phong phú hơn.

Hi vọng quý vị có thông tin mà tôi đang tìm kiếm. Tôi sẽ rất trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ của quý vị.

Trân trọng kính chào!

Nguyễn Thành Trung
Sài gòn, Việt nam.
email: bietdaungaymaichet@yahoo.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.