Hỏi về nguồn cung cấp container cũ ở nước ngoài.

by Nguyễn Thành Trung
(Saigon, Vietnam)

Kính gửi Ban Quản Trị,

Cảm ơn vì đã cung cấp một website rất hữu ích. Tuy nhiên, nội dung tiếng Việt chưa được phong phú như nguyên bản tiếng Anh.

Hiện tôi đang có nhu cầu lớn về container đã qua sử dụng để dùng làm kho chứa. Nếu quý vị có thông tin về những nhà cung cấp ở nước ngoài trong lĩnh vực này, vui lòng cho tôi biết.

Cảm ơn một lần nữa về những thông tin hữu ích và mong rằng nội dung của website ngày càng phong phú hơn.

Hi vọng quý vị có thông tin mà tôi đang tìm kiếm. Tôi sẽ rất trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ của quý vị.

Trân trọng kính chào!

Nguyễn Thành Trung
Sài gòn, Việt nam.
email: bietdaungaymaichet@yahoo.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.