Gui anh admin

by Doanh nguyen
(Hai Phong, Viet Nam)

Em moi tham gia vao linh vuc van tai. Em rat muon duoc tim hieu that nhieu thong tin ve van tai container de truoc het co cai nhin tong quan.

Em rat mong nhan duoc su tro giup cua a trong giai doan non not nay. Neu co the, a cho e hoi ve quy trinh de van chuyen container tu diem bat dau den diem ket thuc, can co su tham gia cua cac ben nao, va thu tu cung nhu su lien ket giua cac ben do nhu the nao.

Em thuc su rat mong nhan duoc su giup do cua a!
Chan thanh cam on anh!
Dia chi email cua e: doanhnlm@gmail.com

Comments for Gui anh admin

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 21, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Gui a Long
by: Doanh nguyen

Em cam on anh nhieu. Chuc a luon thanh cong! Neu co gi thac mac e se hoi a, mong a giup do nhe :)

May 21, 2012
Rating
starstarstarstar
Quy trinh van chuyen container
by: Long - webmaster

Chào bạn Doanh

Rất tiếc, mình không có quy trình đầy đủ để gửi cho bạn qua email. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại trang dưới đây.

https://www.container-transportation.com/shipping-process.html

Chúc bạn thành công

Trân trọng
Long - webmaster
Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.