Gui anh admin

by Doanh nguyen
(Hai Phong, Viet Nam)

Em moi tham gia vao linh vuc van tai. Em rat muon duoc tim hieu that nhieu thong tin ve van tai container de truoc het co cai nhin tong quan.

Em rat mong nhan duoc su tro giup cua a trong giai doan non not nay. Neu co the, a cho e hoi ve quy trinh de van chuyen container tu diem bat dau den diem ket thuc, can co su tham gia cua cac ben nao, va thu tu cung nhu su lien ket giua cac ben do nhu the nao.

Em thuc su rat mong nhan duoc su giup do cua a!
Chan thanh cam on anh!
Dia chi email cua e: doanhnlm@gmail.com

Comments for Gui anh admin

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 21, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Gui a Long
by: Doanh nguyen

Em cam on anh nhieu. Chuc a luon thanh cong! Neu co gi thac mac e se hoi a, mong a giup do nhe :)

May 21, 2012
Rating
starstarstarstar
Quy trinh van chuyen container
by: Long - webmaster

Chào bạn Doanh

Rất tiếc, mình không có quy trình đầy đủ để gửi cho bạn qua email. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại trang dưới đây.

https://www.container-transportation.com/shipping-process.html

Chúc bạn thành công

Trân trọng
Long - webmaster
Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.