Gop y

by Danh
(HCM)

Ban vui long ghi ro~ cac de muc ra nha, minh muon tim cac thuat ngu hang hai nhung chang biet bam lam sao :(
P/s: sorry vietkey minh bi hu roi

Comments for Gop y

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 20, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Góp ý
by: Long - webmaster

Chào bạn Danh,

Cám ơn bạn đã quan tâm góp ý. Mình chưa hiểu rõ ý bạn lắm. Bạn cần ghi rõ các đề mục ra là như thế nào, có thể vui lòng nói rõ hơn không?

Còn về thuật ngữ hàng hải, tuy có phần Shipping Terms trong trang tiếng Anh, nhưng mình cũng chưa làm tốt lắm. Hy vọng mình sẽ có thời gian cập nhật, bổ sung thêm.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');