Good web site for novice in logistics!

by Tony Win
(Ho Chi Minh City)

It's a useful and informative website thanks to Larry's hard work. People appreciate your work here. Wishing your dreams come true some days!

Comments for Good web site for novice in logistics!

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 07, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Thanks
by: Larry - webmaster

Dear Tony,

Thanks a lot for your encouraging remarks.

Best regards
Larry

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc