Giúp em

by Lê Ti?n Th?ng
(HCMC)

Em đang là sv trường ĐH Giao Thông Vận Tải Tp.HCM ngành máy tàu thủy. Em đang có bài tập về tàu Fortune Navigator. Anh có thể cho em biết thông tin chi tiết về tàu container Fortune Navigator của công ty VOSCO được không?


Comments for Giúp em

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 21, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Vận Tải container
by: Lê tiến Thắng

Em cảm ơn anh rất nhiều.

Oct 15, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Thông số tàu Fortune Navigator
by: Anonymous

Chào bạn,

Trên trang web này đã có một số thông tin cơ bản về tàu Fortune Navigator, bạn có thể xem tại đường link dưới đây:

https://www.container-transportation.com/fortune-navigator.html

Ngoài ra, cũng có thể xem thông tin tại website của cục đăng kiểm, đường link sau:

http://203.162.20.156/TaubienVR/TTT01_DacTrungTau_V.aspx?id_tau=VR982992

Không biết như vậy đã đủ thông tin cho nghiên cứu của bạn chưa?

Chúc bạn thành công trong học tập và cuộc sống.

Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.