Gia van chuyen 1x40' tu Malaysia - Haiphong

by DAT
(VUDAT)

GIÁ CỦA 1 CONTERER 40FET NHẬP TỪ MALAYSIA VỀ CẢNG HẢI PHÒNG LÀ BAO NHIÊU?

Comments for Gia van chuyen 1x40' tu Malaysia - Haiphong

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 30, 2020
Rating
starstarstarstarstar
Gia van chuyen 1x40' tu Malaysia - Haiphong
by: Nam

a có thể kb Zalo với e
0973429799
em gửi anh báo giá cạnh tranh ạ

Nov 16, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Giá vận chuyện
by: Long - Webmaster

Đây là website chia sẻ thông tin nên không cung cấp giá vận chuyển. Bạn có thể liên hệ với các công ty forwarding hoặc hãng tàu để có thông tin cước nhé.

Cám ơn bạn đã ghé thăm website
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');