Gửi đồ từ mỹ

Em có người thân bên Mỹ gửi 1 thùng đồ(quần áo, giày,...) khoảng 10kg, e không biết gửi bằng cách nào là rẻ nhất ,có bị đánh thuế không và em nghe nói sẽ bị hải quan lấy mất

Comments for Gửi đồ từ mỹ

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 11, 2014
Rating
starstarstarstarstar
Gửi đồ từ mỹ
by:

Cám ơn câu trả lời của anh. Em muốn hỏi thêm sách tay theo người là như thế nào? Có bị mất đồ không?

Feb 11, 2014
Rating
starstarstarstarstar
Gửi đồ từ mỹ
by: Anonymous

Cám ơn câu trả lời của anh. Em muốn hỏi thêm sách tay theo người là như thế nào? Có bị mất đồ không?

Feb 10, 2014
Rating
starstarstarstar
Gửi hàng từ USA
by: Long - Webmaster

Chào bạn

Gửi rẻ nhất là đi qua bưu điện (USPS), nhưng thời gian có thể dài mấy tuần, thậm chí hàng tháng. Trước đây tôi cũng gửi sách về VN theo cách này.

Nếu muốn nhanh hơn bạn nên gửi qua chuyển phát nhanh (vd: UPS), hoặc sách tay theo người (trả tiền quá cân).

Hàng của bạn sẽ tính là hàng hành lý cá nhân (phi mậu dịch), nên có thể vẫn chịu thuế nhưng tôi đoán số tiền cũng ít thôi. Bạn nên liên hệ với bên công ty chuyển phát mà bạn định thuê để kiểm tra trước thì sẽ chủ động hơn.

Chúc may mắn
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.