Giá cước container lạnh

by PHAM VAN ANH
(Hochiminh city, vietnam)

Em đang làm đề tài về vận tải hàng trái cây từ HCM đi Quảng Châu (TQ.)

Vậy cho em hỏi: tại thời điểm hiện tại thì giá cước container20' lạnh đi tuyến HCM - HAI PHONG khoảng bao nhiêu ? (cả đường bộ và đường thủy).

Hãng vận chuyển nào có uy tín vận tải tuyến đường bộ HAI PHONG - GUANGZHOU (CHN)và giá cước vào khoảng bao nhiêu?

Thủ tục làm các loại giấy tờ tại các trạm Hải Quan và Cửa Khẩu như thế nào? Xin chia sẻ cho em biết với.

Xin cảm ơn !

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');