Giá cước container lạnh

by PHAM VAN ANH
(Hochiminh city, vietnam)

Em đang làm đề tài về vận tải hàng trái cây từ HCM đi Quảng Châu (TQ.)

Vậy cho em hỏi: tại thời điểm hiện tại thì giá cước container20' lạnh đi tuyến HCM - HAI PHONG khoảng bao nhiêu ? (cả đường bộ và đường thủy).

Hãng vận chuyển nào có uy tín vận tải tuyến đường bộ HAI PHONG - GUANGZHOU (CHN)và giá cước vào khoảng bao nhiêu?

Thủ tục làm các loại giấy tờ tại các trạm Hải Quan và Cửa Khẩu như thế nào? Xin chia sẻ cho em biết với.

Xin cảm ơn !

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.