Frozen coffee nhap tu My vao VN

by Pham, Vi
(San jose, CA, USA )

Ban than men ,

Chung toi muon nhap mat hang Frozen Coffee tu USA vao Saigon Vietnam .
Lam on cho chung toi biet tong cong tien thue chung toi se phai tra de nhap lo hang la bao nhieu ?
Thi du : Invoice la $10,000
Tien cuoc van chuyen tu My vao VN la $2500
Cam on ban rat nhieu. Toi se nho vao su giup do cua ban neu chung toi nhap mat hang nay vao VN

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc