Fowarder - cũng thú vị mà!!!

by Benaidenho
(Hồ Chí Minh)

Mình nghĩ các hãng tàu có thể giữ tàu được hay không cũng nhờ phần lớn ở forwarder, còn khách hàng có thể tìm được hãng tàu tin cậy hay không cũng nhờ forwarder bởi đay là người cung cấp khách hàng chính- những người gắn bó lâu dài với hãng tàu.

Còn tạo ra giá trị GDP ư? Tất nhiên rồi, đây là một trong những nghề được công nhân và đánh giá cao trong vận tải mà. Mình thấy forwarder là một nghề rất thú vị, đáng được tôn trọng và có thể tạo dựng được nhiều mối quan hệ quen biết nữa.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.