Fowarder - cũng thú vị mà!!!

by Benaidenho
(Hồ Chí Minh)

Mình nghĩ các hãng tàu có thể giữ tàu được hay không cũng nhờ phần lớn ở forwarder, còn khách hàng có thể tìm được hãng tàu tin cậy hay không cũng nhờ forwarder bởi đay là người cung cấp khách hàng chính- những người gắn bó lâu dài với hãng tàu.

Còn tạo ra giá trị GDP ư? Tất nhiên rồi, đây là một trong những nghề được công nhân và đánh giá cao trong vận tải mà. Mình thấy forwarder là một nghề rất thú vị, đáng được tôn trọng và có thể tạo dựng được nhiều mối quan hệ quen biết nữa.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');