Forwarder

by ĐAT
(tphcm)

Cậu mình làm nghề này! Mình thấy cậu đi hơi nhiều, làm hơi mệt, nhưng bù lại thì tiền kiếm được cũng rất nhiều. hihi!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.