Forwarder

by ĐAT
(tphcm)

Cậu mình làm nghề này! Mình thấy cậu đi hơi nhiều, làm hơi mệt, nhưng bù lại thì tiền kiếm được cũng rất nhiều. hihi!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.