Forwarder - Mot nghe day kho khan nhung rat trien vong

by Nguyễn Duy Đạt
(Q1, Tp HCM)

Mình mới ra trường và đang làm sales cho 1 cty forwarder, thấy có rất nhiều điều để học hỏi , và việc làm thú vị hơn nhiều so với kế toán, tài chính, quản trị,...(theo mình thì vậy).

Và đặc biệt nó rất dễ xin được việc đối với sv mới ra trường(có thể bắt đầu làm giao nhận, khai quan...) , miễn là được làm ngành nghề mình học 1 cách dễ dàng chứ ko yêu cầu quá khó như những ngành khác!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.