Forwarder - Mot nghe day kho khan nhung rat trien vong

by Nguyễn Duy Đạt
(Q1, Tp HCM)

Mình mới ra trường và đang làm sales cho 1 cty forwarder, thấy có rất nhiều điều để học hỏi , và việc làm thú vị hơn nhiều so với kế toán, tài chính, quản trị,...(theo mình thì vậy).

Và đặc biệt nó rất dễ xin được việc đối với sv mới ra trường(có thể bắt đầu làm giao nhận, khai quan...) , miễn là được làm ngành nghề mình học 1 cách dễ dàng chứ ko yêu cầu quá khó như những ngành khác!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.