EBW cost la gi?

by Nguyen Tuan Anh
(Hochiminh, Vietnam)

Tôi chuyển một lô hàng theo điều kiện CFR từ cảng Hồ Chí Minh đến Qingdao, Trung Quốc bởi hãng tàu OOCL. Họ đã tính thêm phụ EBW vào cước vận chuyển,vui lòng cho hỏi phụ phí EBW là gì? khi nào được áp dụng và ai là người phải chi trả phụ phí này?

Mong nhận được câu trả lời sớm và trân trọng cám ơn sự giúp đỡ.

Comments for EBW cost la gi?

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 20, 2012
Rating
starstarstarstar
EBW
by: Long - Webmaster

Chào bạn Tuấn Anh

EBW là Emergency Bad Weather Surcharge (tạm dịch là Phụ phí khi thời tiết xấu đột xuất).

Về cách áp dụng tôi cũng không rõ lắm. Bạn thử hỏi trực tiếp hãng tàu xem.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');