Dung tích cont

by Thuy Ngoc
(Hai Phong, Việt Nam)

Cho em hỏi vì sao người ta lại quy định dung tích nhỏ nhất của cont là 1m3.

Comments for Dung tích cont

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 26, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Dung tích cont theo ISO
by: Long - webmaster

Chào bạn Ngọc,

Vì cần phải quy định rõ thế nào là container tiêu chuẩn. Một trong số những điều kiện là phải có dung tích từ 1m3 trở lên. Nếu dung tích nhỏ hơn, container sẽ không đáp ứng được ISO 668:1995(E).

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');