Dung tích cont

by Thuy Ngoc
(Hai Phong, Việt Nam)

Cho em hỏi vì sao người ta lại quy định dung tích nhỏ nhất của cont là 1m3.

Comments for Dung tích cont

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 26, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Dung tích cont theo ISO
by: Long - webmaster

Chào bạn Ngọc,

Vì cần phải quy định rõ thế nào là container tiêu chuẩn. Một trong số những điều kiện là phải có dung tích từ 1m3 trở lên. Nếu dung tích nhỏ hơn, container sẽ không đáp ứng được ISO 668:1995(E).

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.