Container quá tải

by Kay
(Tp. Ho Chi Minh)

Bài viết ở trên có nêu container 40 ft ở Việt Nam thường bị đóng quá tải lên đến 28 tấn, như vậy có nhầm lẫn gì ko? Vì nó được phép đóng tới 67tấn mà???

Comments for Container quá tải

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 27, 2011
Rating
starstarstarstar
Container 40' quá tải
by: Long - webmaster

Gửi bạn Kay,

Tải trong container 40' tối đa theo quy định ISO là 30,48 tấn cả bì, tức là nếu vỏ container nặng khoảng 4 tấn thì chỉ cho phép đóng hàng khoảng trên 26 tấn. Trọng tải này được ghi rõ trên cửa cont rồi.

Không thể đóng 40' được 67 tấn đâu bạn ơi, có thể bạn nhầm sang đơn vị 67200 lb (pound) rồi.

Long - Webmaster.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.