Container quá tải

by Kay
(Tp. Ho Chi Minh)

Bài viết ở trên có nêu container 40 ft ở Việt Nam thường bị đóng quá tải lên đến 28 tấn, như vậy có nhầm lẫn gì ko? Vì nó được phép đóng tới 67tấn mà???

Comments for Container quá tải

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 27, 2011
Rating
starstarstarstar
Container 40' quá tải
by: Long - webmaster

Gửi bạn Kay,

Tải trong container 40' tối đa theo quy định ISO là 30,48 tấn cả bì, tức là nếu vỏ container nặng khoảng 4 tấn thì chỉ cho phép đóng hàng khoảng trên 26 tấn. Trọng tải này được ghi rõ trên cửa cont rồi.

Không thể đóng 40' được 67 tấn đâu bạn ơi, có thể bạn nhầm sang đơn vị 67200 lb (pound) rồi.

Long - Webmaster.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.