container internatonal

Mọi Người xin cho hỏi, mình muốn hiểu ý nghĩa các nút ký hiệu trên táplô xe container Internatonal đời 2013 như thế nào??? VD: Đèn, Cầu...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.