container internatonal

Mọi Người xin cho hỏi, mình muốn hiểu ý nghĩa các nút ký hiệu trên táplô xe container Internatonal đời 2013 như thế nào??? VD: Đèn, Cầu...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc