CONTAINER 45'' HC

by GIANG
(HAI PHONG-VIET NAM)

XIN HOI CONTAINER 45'HC DONG DUOC BAO NHIEU KHOI?

Comments for CONTAINER 45'' HC

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 01, 2013
Rating
starstarstarstar
Kich thuoc cont 45'
by: Long - webmaster

Kích thước trong (DxRxC) của container 45'HC là 13.556m x 2.352m x 2.698m = 86.1cbm.

Còn đóng được bao nhiêu khối thì tùy theo loại hàng đóng bạn nhé, nhưng chắc chắn là thấp hơn dung tích nêu trên.

Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.