CONTAINER 45'' HC

by GIANG
(HAI PHONG-VIET NAM)

XIN HOI CONTAINER 45'HC DONG DUOC BAO NHIEU KHOI?

Comments for CONTAINER 45'' HC

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 01, 2013
Rating
starstarstarstar
Kich thuoc cont 45'
by: Long - webmaster

Kích thước trong (DxRxC) của container 45'HC là 13.556m x 2.352m x 2.698m = 86.1cbm.

Còn đóng được bao nhiêu khối thì tùy theo loại hàng đóng bạn nhé, nhưng chắc chắn là thấp hơn dung tích nêu trên.

Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.